Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest jeżeli:
 1. Na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
  a) V, IX-XVI;
  b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie;
  c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego;
  d) XX;
  e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów;
  f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych;
  g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych;
  h) XXVIII-XXX.
  Kategorię obiektów budowlanych można sprawdzić na dole strony.

 2. Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo 51 ust. 4 Pb;

 3. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

 
Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z art.57 Pb inwestor jest obowiązany dołączyć 
 • oryginał dziennika budowy;
 • projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2
 • oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 • potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej;
 • W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Pb;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.


 
Druki niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdą Państwo tu: (druki).
 

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być wydane dopiero po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia takiej kontroli.

Pliki

kategorie obiektów budowlanych.pdf


 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 6
pierwsze piętro
pokój 101

pokaż na mapie

tel:
(22) 775-00-79

e-mail:
pinb@nowodworski.pl

adres ePUAP: /PINB_NOWY_DWOR_MAZ/SkrytkaESP

E-BUDOWNICTWO:

E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)  

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

Godziny urzędowania

Sekretariat:

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00

Powiatowy Inspektor:

(wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu)

Poniedziałek 9:00-15:00

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl