Godziny pracy 24.12 i 31.12

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie czynny:

W dniu 24.12.2014 (tj. środa - Wigilia) w godz. 8.00 - 12.00

W dniu 31.12.2014 (tj. środa - Sylwester) w godz. 8.00 - 12.00

18.12.2014

W dniu 18.12.2014 tj. czwartek (dzień wewnętrzny) Inspektorat czynny w godz. 8.00-13.00.

Uwaga! 10.11.2014 Inspektorat nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.10.2014r. w dniu 10.11.2014 Inspektorat będzie nieczynny.

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
  • Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

§ 2.

 1. Inspektorat działa na podstawie:
  • odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1996r. nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146 poz. 680, z 1997r. Nr 88, poz.554 i Nr 111, Poz.726 oraz z 1998r. Nr 22, poz.22, poz.118 i Nr 106 poz.668, Nr 80 poz.718 z 2003r., Nr 207 poz. 2016 z 2003 z poźn. zm.)
  • niniejszego regulaminu


§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu nowodworskiego


§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Inspektorów Powiatowego Inspektoratu
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
  • działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych
  • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej
  • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
  • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
  • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu


§ 5.

 1. Inspektor Powiatowego Inspektoratu sprawuje nadzór nad:
  • postępowaniami administracyjnymi
  • postępowaniami egzekucyjnymi
  • obsługą prawną Inspektoratu


§ 6.

 1. Do wyłączonej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1.1.   ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu

1.2.   zatwierdzenie planów kontroli

1.3.   podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli doraźnej

1.4.   udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej

1.5.   wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego

1.6.   udzielanie imiennych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

1.7.   występowanie do Izb Budowlanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

1.8.   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego

 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania


§ 7.

 1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wyznaczony Inspektor, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6
 2. Wyznaczony Inspektor jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień


§ 8.

 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:

1.1.   decyzje administracyjne i postanowienia

1.2.   akty prawa wewnętrznego

1.3.   wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

1.4.   wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej

1.5.   odpowiedzi na skargi i wnioski

 1. Wyznaczony inspektor podpisuje:

1.1.   pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań

1.2.   podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1, z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt. 1.2


§ 9.

 1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • Orzeczniczo - Prawne
  • Organizacyjno-Administracyjne
  • Kadrowo-Księgowe


§ 10.

 1. Do zakresu działania na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:
  • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
  • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami do Powiatowego Inspektora
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora


§ 11.

 1. Do zakresu działania stanowiska Orzeczniczo-Prawnego należy w szczególności:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora
  • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora


§ 12.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:
  • obsługa organizacyjno-administracyjna Inspektoratu
  • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
  • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
  • gospodarka sprzętowa
  • obsługa sekretariatu
  • prowadzenie rejestru określonych w instrukcji kancelaryjnej
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora


§ 13.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Kadrowo-Księgowych należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu
  • realizacja planu finansowego oraz sporządzanie bilansów
  • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
  • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji ZUS
  • sprawy zatrudnienia i płac
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora


§ 14.

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz.214, z poźn. zm.)
  • Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z poźn. zm.)
  • ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402, z poźn. zm.)
  • regulamin pracy powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

 

Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

                                  

Regulamin Pracy
 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) ustala się co następuje :

 

 

 

I Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także rozkład czasu pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwanym dalej „Inspektoratem”.

 

§ 2

 

1.      Postanowienia regulaminu dotyczą  wszystkich pracowników Inspektoratu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

2.      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest obowiązany czuwać nad przestrzeganiem przepisów regulaminu.

 

§ 3

 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się
z regulaminem.

 

§ 4

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

II Obowiązki i uprawnienia

 

§ 5

 

1.      Obowiązki  i uprawnienia pracownika Inspektoratu określają przepisy:

1)      ustawa z dnia 21 lipca 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505)

2)      ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów  państwowych
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.)

3)      ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

(t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

1.        Do obowiązków pracownika Inspektoratu w szczególności należą;

1)      rzetelne i sumienne wykonywanie swojej pracy,

2)      stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy jeżeli  nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub podpisaną umową z pracodawcą,

3)      przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

4)      wpisywanie się w rejestrze wejść i wyjść podczas godzin pracy w sprawach służbowych,

5)      przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

6)      przestrzeganie przepisów  oraz  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  przepisów przeciwpożarowych,

7)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności pracy,

8)      dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby   narazić pracodawcę na szkody,

9)      przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych  przepisach,

10)  dbanie o czystość i porządek wokół swojego stanowiska,

11)  należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń i  pomieszczenia pracy,

12)  przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 6

 

1.        Szczególnie  ciężkim naruszeniem przez pracownika Inspektoratu ustalonego    porządku i dyscypliny pracy jest :

1)      złe i niedbałe  wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych
z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

2)      nie przybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

3)      stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie godzin pracy,

4)      zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5)      niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów,

6)      niewykonywanie poleceń przełożonych

7)      nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

8)      nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§ 7

 

1.    W  przypadku rozwiązania  lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy i uzyskać świadectwo pracy podpisane przez Inspektora.

 

 

§ 8

1.    Nowo przyjętemu pracownikowi do pracy, pracodawca ma obowiązek przydzielić miejsce i stanowisko pracy, oraz zapoznać go  z zakresem obowiązków  i uprawnień.

§ 9

 

1.  Obowiązki pracodawcy:

1)      organizowanie czasu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

a)        przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2)      terminowe i prawidłowe wypłacanie  wynagrodzenia,

3)      ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

a)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

6)      zaspokajanie w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,

7)      zapewnienie potrzebnych materiałów i urządzeń do wykonywania pracy,

8)      organizowanie spotkań z pracownikami w celu omówienia spraw dotyczących Inspektoratu.

 

§ 10

 

1.    Uprawnienia pracodawcy:

1)        wybór terminu, przedmiotu i osoby w celu przeprowadzenia doraźnej kontroli,

2)        skierowanie pracownika do wykonywania chwilowej lub okresowej czynności,
nie związanej z jego stanowiskiem pracy na czas nie przekraczający 3 miesięcy
pod warunkiem nie niższego od dotychczasowego wynagrodzenia.

 

 

 

II Czas pracy

 

§ 11

 

1.    Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę.

 

 

§ 12

 

1.    Ustala się następujący rozkład czasu pracy w Inspektoracie dla pracowników:

- poniedziałki od 900 do 1700,

- wtorki , środy, czwartki i piątki od 800 do 1600,

2. Czas pracy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne    umowy o pracę.

 

 

§ 13

 

1.    Czas pracy należy wykorzystywać całkowicie na wykonywanie  zadań służbowych.

                                    

 

§ 14

 

1.    Każdy pracownik po przybyciu do pracy jest obowiązany podpisać listę obecności.

2.    Jako formy kontroli  wykorzystywania czasu pracy stosuje się :

- listę obecności,

- ewidencję wyjść w godzinach służbowych,

- ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych).

3.    Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.

  4 . Listy obecności i zbiory ewidencyjne wyszczególnione w ust. 2 prowadzi stanowisko
ds. Organizacyjno – Administracyjnych.

 

§ 15

 

1.      Wyjście pracownika poza Inspektorat w godzinach pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora i dokonaniu odpowiedniego wpisu w ewidencji wyjść.

                                                          

§ 16

 

1.      O usprawiedliwieniu nieobecności i spóźnień do pracy decyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

§ 17

 

1.    O niemożności  stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik informuje przełożonego,

2.    Jeżeli nieznany jest termin ustalenia przyczyny nieobecności, datę powrotu do pracy podaje się w przybliżeniu,

3.    W przypadku choroby, pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.

 

 

IV Obsługa interesantów

                                      

§ 18

 

 1.  Godziny przyjęć interesantów przez pracowników prowadzących sprawy:

Poniedziałki 900-1700, Wtorki, Środy, Piątki 800 – 1600

 

2. Dzień pracy wewnętrznej Inspektoratu:

           

Czwartek 800 – 1600

 

3. Pisma kierowane do Inspektoratu Kancelaria przyjmuje w godzinach:

Poniedziałki 900-1700, wtorki, środy, czwartki, piątki 800-1600

 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki 900-1700.

 

§ 19

 

1.    Obsługa interesantów powinna być rzeczowa i sprawna.

2.    Na żądanie interesanta pracownik powinien potwierdzić otrzymanie dokumentu (podania lub wniosku) na przedłożonym odpisie.

3.    Za należytą obsługę Interesantów odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

 

V Zabezpieczenie akt i mienia Inspektoratu

 

§ 20

 

1.    Akta, pieczątki i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone (zamknięte) przed dostępem osób postronnych,                                                              

2.    Wyniesienie dokumentów, oraz wyposażenia poza teren Inspektoratu wymaga zgody przełożonego.

 

§ 21

 

1.    Pracownik opuszczający jako ostatni pomieszczenie pracy obowiązany jest zamknąć pomieszczenie.

2.    Klucze do siedziby Inspektoratu są do pobrania na portierni.

a)      Klucze odbierają z portierni upoważnieni pracownicy Inspektoratu.

    

§ 22

 

1.    Przebywanie w Inspektoracie po godzinach pracy, dopuszczalne jest jedynie za zgodą przełożonego.

   

 

VI Wyróżnienia i kary

 

§ 23

 

1.    Wyróżnienia otrzymuje pracownik tylko wówczas, kiedy poza obowiązkami wykonującymi z przydzielonych mu zadań:

a)      wykonuje inne zadania,

b)      przez okres dłuższy niż jeden miesiąc zastępuje innego pracownika,

c)      systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności,

d)     wykazuje inicjatywę w pracy.

2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.    Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 24

 

1.    W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku i dyscypliny pracy, oraz nie wykonują lub wykonują niesumiennie swoje obowiązki stosowane są kary przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy tj.:

- upomnienie,

- nagana,

- kara pieniężna.

 

 

 VII Postanowienia końcowe

 

§ 25

 

1.    Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest „z dołu” do 27 dnia każdego miesiąca,

2.    Wynagrodzenie pracownika przekazywane jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, za uprzednią zgodą pracownika.

           

§ 26

 

Zabrania się urządzania przez pracowników na terenie Inspektoratu spotkań i przyjęć towarzyskich.

 

§ 27

 

Wprowadza się zakaz palenia na terenie Inspektoratu.

 

§ 28

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.

 

§ 29

   

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o służbie cywilnej, oraz Kodeksu pracy.

            

§ 30

 

 

Regulamin zostanie podany pracownikom do wiadomości  przez wyłożenie przy stanowisku ds. Organizacyjno – Administracyjny.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski