Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Drukuj
Kategoria: Zakończenie budowy
Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 Administrator
Obiektami, do użytkowania których można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia, są:
 • budynki mieszkalne jednorodzinne, (druki)
 • budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko – składowe, (druki)
 • inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe (druki), budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, (druki)
 • elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, perony, rampy, (druki)
 • cmentarze,
 • obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze,
 • inne budowle, nie wymienione w zakładce pozwolenia na użytkowanie,
 • zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, (druki)
 • obiekty związane z transportem wodnym, jak: przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie,
 • obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska,
 • drogi i kolejowe drogi szynowe,
 • sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. (druki)
   

 
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 57 ustawy - Prawo budowlane), które należy złożyć w organie nadzoru budowlanego co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania inwestor jest obowiązany dołączyć
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 • potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Pb;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski