Odstępstwa od projektu

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W tym wypadku kierownik budowy wpisem w dzienniku wstrzymuje roboty, a inwestor występuje do Starosty Nowodworskiego o wydanie decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę, uwzględniającej planowane istotne odstępstwa od wcześniej zatwierdzonego projektu.


 

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
 
W tym przypadku roboty budowlane można kontynuować bez konieczności uzyskania decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę.

Zmiana kierownika budowy

Zgodnie z art. 44 Pb, w przypadku zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.Druki do zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego..pdf)Oświadczenie[Oświadczenie o podjęciu się obowiązków inspektora nadzoru]74 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy..pdf)Oświadczenie[Oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy]74 Kb
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski