PINB NDM - Aktualności

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 16, lipiec 2014 Administrator

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

§ 2.

 1. Inspektorat działa na podstawie:


§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu nowodworskiego


§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Inspektorów Powiatowego Inspektoratu
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:


§ 5.

 1. Inspektor Powiatowego Inspektoratu sprawuje nadzór nad:


§ 6.

 1. Do wyłączonej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1.1.   ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu

1.2.   zatwierdzenie planów kontroli

1.3.   podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli doraźnej

1.4.   udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej

1.5.   wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego

1.6.   udzielanie imiennych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

1.7.   występowanie do Izb Budowlanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

1.8.   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego

 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania


§ 7.

 1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wyznaczony Inspektor, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6
 2. Wyznaczony Inspektor jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień


§ 8.

 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:

1.1.   decyzje administracyjne i postanowienia

1.2.   akty prawa wewnętrznego

1.3.   wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

1.4.   wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej

1.5.   odpowiedzi na skargi i wnioski

 1. Wyznaczony inspektor podpisuje:

1.1.   pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań

1.2.   podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1, z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt. 1.2


§ 9.

 1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:


§ 10.

 1. Do zakresu działania na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:


§ 11.

 1. Do zakresu działania stanowiska Orzeczniczo-Prawnego należy w szczególności:


§ 12.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:


§ 13.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Kadrowo-Księgowych należy w szczególności:


§ 14.

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy: