PINB NDM - Aktualności

Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 16, lipiec 2014 Administrator

Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

                                  

Regulamin Pracy
 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) ustala się co następuje :

 

 

 

I Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także rozkład czasu pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwanym dalej „Inspektoratem”.

 

§ 2

 

1.      Postanowienia regulaminu dotyczą  wszystkich pracowników Inspektoratu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

2.      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest obowiązany czuwać nad przestrzeganiem przepisów regulaminu.

 

§ 3

 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się
z regulaminem.

 

§ 4

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

II Obowiązki i uprawnienia

 

§ 5

 

1.      Obowiązki  i uprawnienia pracownika Inspektoratu określają przepisy:

1)      ustawa z dnia 21 lipca 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505)

2)      ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów  państwowych
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.)

3)      ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

(t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

1.        Do obowiązków pracownika Inspektoratu w szczególności należą;

1)      rzetelne i sumienne wykonywanie swojej pracy,

2)      stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy jeżeli  nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub podpisaną umową z pracodawcą,

3)      przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

4)      wpisywanie się w rejestrze wejść i wyjść podczas godzin pracy w sprawach służbowych,

5)      przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

6)      przestrzeganie przepisów  oraz  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  przepisów przeciwpożarowych,

7)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności pracy,

8)      dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby   narazić pracodawcę na szkody,

9)      przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych  przepisach,

10)  dbanie o czystość i porządek wokół swojego stanowiska,

11)  należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń i  pomieszczenia pracy,

12)  przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 6

 

1.        Szczególnie  ciężkim naruszeniem przez pracownika Inspektoratu ustalonego    porządku i dyscypliny pracy jest :

1)      złe i niedbałe  wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych
z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

2)      nie przybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

3)      stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie godzin pracy,

4)      zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5)      niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów,

6)      niewykonywanie poleceń przełożonych

7)      nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

8)      nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§ 7

 

1.    W  przypadku rozwiązania  lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy i uzyskać świadectwo pracy podpisane przez Inspektora.

 

 

§ 8

1.    Nowo przyjętemu pracownikowi do pracy, pracodawca ma obowiązek przydzielić miejsce i stanowisko pracy, oraz zapoznać go  z zakresem obowiązków  i uprawnień.

§ 9

 

1.  Obowiązki pracodawcy:

1)      organizowanie czasu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

a)        przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2)      terminowe i prawidłowe wypłacanie  wynagrodzenia,

3)      ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

a)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

6)      zaspokajanie w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,

7)      zapewnienie potrzebnych materiałów i urządzeń do wykonywania pracy,

8)      organizowanie spotkań z pracownikami w celu omówienia spraw dotyczących Inspektoratu.

 

§ 10

 

1.    Uprawnienia pracodawcy:

1)        wybór terminu, przedmiotu i osoby w celu przeprowadzenia doraźnej kontroli,

2)        skierowanie pracownika do wykonywania chwilowej lub okresowej czynności,
nie związanej z jego stanowiskiem pracy na czas nie przekraczający 3 miesięcy
pod warunkiem nie niższego od dotychczasowego wynagrodzenia.

 

 

 

II Czas pracy

 

§ 11

 

1.    Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę.

 

 

§ 12

 

1.    Ustala się następujący rozkład czasu pracy w Inspektoracie dla pracowników:

- poniedziałki od 900 do 1700,

- wtorki , środy, czwartki i piątki od 800 do 1600,

2. Czas pracy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne    umowy o pracę.

 

 

§ 13

 

1.    Czas pracy należy wykorzystywać całkowicie na wykonywanie  zadań służbowych.

                                    

 

§ 14

 

1.    Każdy pracownik po przybyciu do pracy jest obowiązany podpisać listę obecności.

2.    Jako formy kontroli  wykorzystywania czasu pracy stosuje się :

- listę obecności,

- ewidencję wyjść w godzinach służbowych,

- ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych).

3.    Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.

  4 . Listy obecności i zbiory ewidencyjne wyszczególnione w ust. 2 prowadzi stanowisko
ds. Organizacyjno – Administracyjnych.

 

§ 15

 

1.      Wyjście pracownika poza Inspektorat w godzinach pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora i dokonaniu odpowiedniego wpisu w ewidencji wyjść.

                                                          

§ 16

 

1.      O usprawiedliwieniu nieobecności i spóźnień do pracy decyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

§ 17

 

1.    O niemożności  stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik informuje przełożonego,

2.    Jeżeli nieznany jest termin ustalenia przyczyny nieobecności, datę powrotu do pracy podaje się w przybliżeniu,

3.    W przypadku choroby, pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.

 

 

IV Obsługa interesantów

                                      

§ 18

 

 1.  Godziny przyjęć interesantów przez pracowników prowadzących sprawy:

Poniedziałki 900-1700, Wtorki, Środy, Piątki 800 – 1600

 

2. Dzień pracy wewnętrznej Inspektoratu:

           

Czwartek 800 – 1600

 

3. Pisma kierowane do Inspektoratu Kancelaria przyjmuje w godzinach:

Poniedziałki 900-1700, wtorki, środy, czwartki, piątki 800-1600

 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki 900-1700.

 

§ 19

 

1.    Obsługa interesantów powinna być rzeczowa i sprawna.

2.    Na żądanie interesanta pracownik powinien potwierdzić otrzymanie dokumentu (podania lub wniosku) na przedłożonym odpisie.

3.    Za należytą obsługę Interesantów odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

 

V Zabezpieczenie akt i mienia Inspektoratu

 

§ 20

 

1.    Akta, pieczątki i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone (zamknięte) przed dostępem osób postronnych,                                                              

2.    Wyniesienie dokumentów, oraz wyposażenia poza teren Inspektoratu wymaga zgody przełożonego.

 

§ 21

 

1.    Pracownik opuszczający jako ostatni pomieszczenie pracy obowiązany jest zamknąć pomieszczenie.

2.    Klucze do siedziby Inspektoratu są do pobrania na portierni.

a)      Klucze odbierają z portierni upoważnieni pracownicy Inspektoratu.

    

§ 22

 

1.    Przebywanie w Inspektoracie po godzinach pracy, dopuszczalne jest jedynie za zgodą przełożonego.

   

 

VI Wyróżnienia i kary

 

§ 23

 

1.    Wyróżnienia otrzymuje pracownik tylko wówczas, kiedy poza obowiązkami wykonującymi z przydzielonych mu zadań:

a)      wykonuje inne zadania,

b)      przez okres dłuższy niż jeden miesiąc zastępuje innego pracownika,

c)      systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności,

d)     wykazuje inicjatywę w pracy.

2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.    Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 24

 

1.    W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku i dyscypliny pracy, oraz nie wykonują lub wykonują niesumiennie swoje obowiązki stosowane są kary przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy tj.:

- upomnienie,

- nagana,

- kara pieniężna.

 

 

 VII Postanowienia końcowe

 

§ 25

 

1.    Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest „z dołu” do 27 dnia każdego miesiąca,

2.    Wynagrodzenie pracownika przekazywane jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, za uprzednią zgodą pracownika.

           

§ 26

 

Zabrania się urządzania przez pracowników na terenie Inspektoratu spotkań i przyjęć towarzyskich.

 

§ 27

 

Wprowadza się zakaz palenia na terenie Inspektoratu.

 

§ 28

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.

 

§ 29

   

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o służbie cywilnej, oraz Kodeksu pracy.

            

§ 30

 

 

Regulamin zostanie podany pracownikom do wiadomości  przez wyłożenie przy stanowisku ds. Organizacyjno – Administracyjny.