Legalizacja obiektu wybudowanego przed 01.01.1995r.

Drukuj
Kategoria: Legalizacja
Utworzono: sobota, 23, luty 2013 Administrator

Zgodnie z art. 103 ust. 1 obecnie obowiązującego Prawa budowlanego do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Może to okazać się korzystne, gdyż poprzednio obowiązuję przepisy nie przewidywały opłat legalizacyjnych.

Przepisy dotychczasowe, to przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Obiekty samowolnie wzniesione – jak wynika z przywołanego stanowiska WSA, choćby na początku ubiegłego wieku -  po obiekty wybudowane przed 1 stycznia 1995 r. podlegają legalizacji na podstawie tej ustawy. Przy czym, ustawa ta reguluje jedynie procedurę legalizacji (lub rozbiórki). To, czy organ nakaże rozbiórkę (względnie przeróbkę) obiektu, zależy w dużej mierze od zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Rozstrzygają przepisy z daty wznoszenia budynku.

Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r., obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają co do zasady przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa, jeżeli:

  1. znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub
  2. powodują bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

Jeśli jednak samowola jest zgodna z przepisami o planowaniu przestrzennym i nie zagraża życiu, zdrowiu lub innym czynnikom wskazanym w pkt. 2, właściwy organ wydaje inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu zgodnego z przepisami.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski